کلید واژه: "دادن فطره به خانمی که سید نیست اما شوهرش سید"